تکنسین کارگاه های رایانه دبیرستان شهید مصطفی خمینی (مهر 92 – خرداد 94)
تکنسین کارگاه های رایانه دانشگاه آزاد اسلامی استان قم (شهریور 95 – تاکنون)


راه اندازی و مدیریت سایت جیک و پیک (مهر95- تاکنون)