تکنسین کارگاه های رایانه دبیرستان شهید مصطفی خمینی (مهر ۹۲ – خرداد ۹۴)
تکنسین کارگاه های رایانه دانشگاه آزاد اسلامی استان قم (شهریور ۹۵ – تاکنون)